OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA ZÁPADNÁ ULICA, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – JEDNOSMERKA UL. J. HALAŠU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA - J. HALAŠU Č.2660, 2704-2705

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.12.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Západná, parc.č.2237/5, 2237/371, 2237/372, k.ú. Trenčín – výrub 5 ks jaseň štíhly, 1 ks javor horský, 2 ks lipa malolistá, 4 ks breza previsnutá, 8,0 m2 pajazmín vencový a 5,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Západná ulica“; 2. Ul. J. Halašu, parc.č.2189/218, k.ú. Trenčín - výrub 1 ks borovica lesná. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta – Jednosmerka ul. J. Halašu“, 3. Ul. J. Halašu č.2660, 2704-2705, parc.č.2189/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smrek obyčajný, 1 ks agát biely, 10 ks borovica čierna, 1 ks javor horský, 5 ks breza previsnutá, 2 ks lipa malolistá, 1 ks javorovec jaseňolistý, 47,0 m2 tavoľník van Houtteho, 15,0 m2 hlohyňa šarlátová a 7,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta J. Halašu – č. 2660, 2704-2705“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk