OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„STATICKÁ DOPRAVA, UL. STROJÁRENSKÁ - VNÚTROBLOK“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.08.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Strojárenská – vnútroblok, SO 01, p.č. C-KN 1932/1, k.ú. Trenčín výrub: stromy – 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan konský a kry 25 m² drieň obyčajný, 5 m² zlatovka prostredná; 2. Ul. Strojárenská – vnútroblok, SO 02, p.č. E-KN 1931/2, k.ú. Trenčín výrub: stromy 1 ks smrek obyčajný, 2 ks borovica čierna, 1 ks borovica lesná, a kry 15 m² orgován obyčajný, 4 m² dulovec japonský; 3.Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 03, p.č. E-KN 1907/2, k.ú. Trenčín výrub 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan pleťový, 2 ks breza previsnutá; 4. Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 04, p.č. E-KN 1907/3, k.ú. Trenčín výrub 2 ks javor horský; 5. Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 05, p.č. E-KN 1907/1, k.ú. Trenčín výrub 1 ks borovica čierna, 1 ks orech kráľovský. Asanácia stromov, krov je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície rastlín. Stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované jednostranné koruny, preschnuté konáre, popraskané kmene. Kry nachádzajúce sa na pozemku sú prestarnuté a zahustené. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou realizáciou investičnej akcie mesta „Statická doprava, Ul. Strojárenská - vnútroblok“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 17.09.2018