OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA UL. KYJEVSKÁ - KC JUH, ROZŠÍRENIE PARKOVISKA GEN. SVOBODU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – ULICA J. HALAŠU Č.2631-35 A 2697/2700

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.11.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Kyjevská - KS, parc.č.2337/35, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks jaseň štíhly. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava ul. Kyjevská – kultúrne centrum JUH v Trenčíne“; 2. Ul. Gen. Svobodu, parc.č.2180/5, k.ú. Trenčín - výrub 2 ks breza previsnutá. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Rozšírenie parkoviska Gen. Svobodu“, 3. Ul. J. Halašu č.2631-35 a 2697-2700“, parc.č.2189/218, 2189/216, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks breza previsnutá, 1 ks vŕba Matsudova, 1 ks jaseň mannový, 2 ks slivka domáca. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta ul. Jána Halašu – pred byt. domom č.2631-35“ a č.2697-2700“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk