OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SIHOŤ, UL. POD SKALKOU, OPATOVSKÁ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Pod skalkou, parc.č.802/1, k.ú. Kubra – výrub 1 ks javor mliečny, 1 ks javor poľný, 1 ks javor mliečny viackmeň (pňový výmladok), 30,0 m2 vtáči zob; 2. Ul. Opatovská – prepoj, parc.č.670/1, k.ú. Kubra – výrub 1 ks smrek pichľavý, 1 ks čerešňa vtáčia, 5,0 m2 tavoľník van Houtteho, 7,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava na ulici Pod skalkou, Statická doprava a prístupová komunikácia na ul. Opatovská - prepoj“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk