OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SÍDLISKO JUH, UL. ŠMIDKEHO, BAZOVSKÉHO, NOVOMESKÉHO

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Šmidkeho, parc.č.2189/219, k.ú. Trenčín – výrub 5 ks breza previsnutá, 6,0 m2 tavoľník van Houtteho; 2. Ul. Bazovského, parc.č.2180/4, k.ú. Trenčín – výrub 2 ks jarabina vtáčia, 1 ks javor mliečny; 3. Ul. Novomeského, parc.č.2189/209, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks breza previsnutá. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Šmidkeho ulica, Statická doprava Bazovského ulica, Statická doprava Novomeského ulica“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk