OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„ROZKVET – OPRAVA NÁMESTIA“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.07.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Šoltésovej - Rozkvet, C-KN parc.č.1531/214, 1531/356, 1531/61, k. ú. Trenčín vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 3 ks javor ohnivý, 1 ks katalpa bignóniovitá, 2 ks breza previsnutá, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks javor mliečny, kry s plošnou výmerou 105,1 m2 vtáči zob, 23 m2 zlatovka prostredná, 30 m2 ľubovník kalíškatý, 32 m2 tavoľník japonský, 69 m2 vajgélia ružová, skalník Dammerov, 70 m2 tavoľník van Houtteho. Asanácia stromov a krov je nutná z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, kondície a zníženej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Zároveň sú uvedené dreviny v kolízii s plánovanou revitalizáciou námestia. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk