OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA MŠ SLIMÁČIK, TRENČÍN

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.05.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: Ul. M. Turkovej, vnútroblok, parc.č. 1531/352, 1531/353, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks lipa malolistá, 5 ks breza previsnutá, 1 ks čerešňa, 2 ks borovica lesná a kry s výmerou 25 m2 vtáči zob „Atrovirens“, 27 m2 živý plot – vtáči zob, tavoľník. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín „Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín“ a znížená sadovnícka a estetická hodnota drevín – asymetrické koruny, krivý rast, poškodenia na kmeni a konároch, tlakové vetvenie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk