OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA HOTELA MAGNUS, TRENČÍN“, UL. POVAŽSKÁ, TRENČÍN

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Považská – vedľa hotela Magnus, parc. č. 1531/1, 1531/301, 1531/304, 1531/305 k. ú. Trenčín – výrub 6 ks listnatých stromov, z toho 2 ks slivka sp., 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan konský, 1 ks lipa malolistá, 6 ks ihličnatých stromov, z toho 1 ks tuja východná, 4 ks smrek obyčajný, 1 ks smrekovec opadavý a kry s výmerou 58 m2 orgován obyčajný, 6 m2 svíb krvavý, 1,5 m2 listnatý ker bez bližšej špecifikácie, 12,6 m2 pajazmín vencový. Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Listnaté stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované koruny, rany, trhliny, veľké rezné rany sekundárne napadnuté hnilobou, poškodenie bázy kmeňa, na čerešniach drevokazné huby. Smreky rastú v skupine s inými drevinami, čo má negatívny vplyv na symetriu korún a ďalšiu perspektívu. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou investičnou akciou mesta „Revitalizácia vnútrobloku – Sihoť, vedľa hotela Magnus“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 08.06.2018