OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU J. HALAŠU, TRENČÍN“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. J. Halašu - vnútroblok, parc. č. 2189/1, 2189/212, 2189/213 k. ú. Trenčín – výrub 3 ks javor mliečny, 1 ks javor horský, 4 ks breza previsnutá, 1 ks orech kráľovský, 5 ks smrekovec opadavý, 1 ks smrek omorikový, 23 ks borovica čierna, 1 ks agát biely, 1 ks jarabina vtáčia, 1 ks lipa malolistá, 1 ks javorovec jaseňolistý. Dôvodom na výrub drevín je plánovaná realizácia investičnej akcie mesta „Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 08.06.2018