OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – „REVITALIZÁCIA PARKU M. R. ŠTEFÁNIKA“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.12.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Park M.R. Štefánika, parc.č. č. 1260/1, 1260/3 k.ú. Trenčín vo vlastníctve mesta Trenčín a parc. č. 3316/1, 3317/2, 3316/111, 3316/137, 3316/138, 3316/240, 3316/241, 3316/242, 3316/243, 3316/244, 3316/245, 3316/246, 3316/97, 3316/98, 3316/81, 3316/82, 3316/88, 1260/31 k.ú. Trenčín vo vlastníctve ŽSR – výrub 2 ks Jelša lepkavá, 6 ks Breza previsnutá, 6 ks Pagaštan konský, 2 ks Borovica hladká, 2 ks Tis obyčajný, 1 ks Gaštan jedlý, 9 ks Javor mliečny, 1 ks Agát biely, 3 ks Javorovec jaseňolistý, 5 ks Borovica lesná, 1 ks Lipa veľkolistá, 5 ks Topoľ biely, 1 ks Jedľa obrovská, 1 ks Cypruštek hrachonosný, 4 ks Borovica čierna, 1 ks Javor horský, 1 ks Topoľ čierny, 1 ks Smrek pichľavý, 5 ks Slivka čerešňoplodá, 1 ks Tuja východná, 2 ks Javor ohnivý, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks Lipa malolistá, 2 ks Jaseň štíhly, 1 ks Hloh obyčajný a kry s plošnou výmerou 44,0 m2 Pajazmín vencový, 10,0 m2 Trojpuk drsný, 45,0 m2 Borievka čínska, 31,0 m2 Dráč obyčajný, 18,0 m2 Lieska turecká, 19,0 m2 Javor mliečny, 2,0 m2 Kéria japonská, 50,0 m2 Hlohyňa šarlátová, 22,0 m2 Dráč Júliin, 10,0 m2 Kalina vráskavolistá, 173,0 m2 Imelovník biely, 74,0 m2 Tavoľník van Houtteho, 5,0 m2 Zlatovka prostredná, 15,0 m2 Sofora japonská výmladky, 4,0 m2 Topoľ čierny, 8,0 m2 Orgován obyčajný výmladky, 8,0 m2 Borovica horská kosodrevina. Asanácia drevín, krovov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Vyhodnotené dreviny predstavujú bezpečnostné riziko vzhľadom na intenzitu návštevnosti priestoru. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk