OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, 1. ETAPA“, UL. SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, TRENČÍN

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Saratovská a Partizánska, parc.č. 3397/1, 3397/4, 2175/3, 2189/216, 2175/115, 2163/2, 2151/13, 2151/12, k.ú. Trenčín výrub: stromy – 2 ks javor horský, 1 ks javor mliečny, 1 ks breza previsnutá, 5 ks jaseň štíhli, 1 ks hruška obyčajná a kry 25 m² lieska obecná, 45 m² hloh jednosemenný, 2 m² sumach pálkový, 2 m² ruža šípová, 45 m² vŕba sivá, 13 m² svíb krvavý, 60 m² krovitý porast (zob vtáčí, svíb krvavý, zemozel obyčajný, slivka trnková, ruža šípová, kalina siripútková, hloh jednosemenný), 12 m² krovitý porast (ruža šípová, svíb krvavý), 20 m² krovitý porast (hloh jednosemenný, ruža šípová, svíb krvavý), 12 m² (svíb krvavý). Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované koruny, obnažené korene, popraskané kmene. Väčšina drevín nachádzajúcich sa na pozemku je náletového pôvodu, bez pravidelného ošetrovania a starostlivosti. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou investičnou akciou mesta „Rekonštrukcia chodníka Saratovská – Partizánska, 1. etapa“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 17.09.2018