OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE ULÍC OPATOVSKÁ - ARMÁDNA

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.03.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Opatovská - Armádna, C-KN parc.č. 629/59, 629/72, 629/70, E-KN parc.č. 1613/3, 2756/27, 1610/6, k.ú. Kubra – výrub 3 ks javorovec jaseňolistý, 1 ks javor mliečny, 1 ks borovica lesná, 1 ks borovica čierna, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks orech kráľovský, a kry s výmerou 16 m2 zlatovka + hlohyňa, 45 m2 trojpuk, 12 m2 baza čierna, 35 m2 svíb+baza+slivka, 130 m2 tavoľník+ruža+javorovec (výmladky). Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk