OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE CHODNÍKA PRI CINTORÍNE, UL. SARATOVSKÁ, TRENČÍN; STATICKÁ DOPRAVA UL. INOVECKÁ, TRENČÍN

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.05.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Saratovská, C-KN parc.č. 2237/10, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks borovica čierna; 2. Ul. Inovecká 16-26, parc.č.1585/1, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks smrek obyčajný; 3. Ul. Inovecká 28-38, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub1 ks orech kráľovský, 2 ks javor horský, 1 ks smrek obyčajný, 12 m2 baza čierna; 4. Ul. Inovecká 40-50, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks javor mliečny, 1 ks javor horský, 1 ks hloh, 1 ks smrek obyčajný; 5. Ul. Inovecká 52-62, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smrekovec opadavý, 3 ks javor horský. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie „Predĺženie chodníka pri cintoríne, Saratovská ulica, p.č. 2237/10, k.ú. Trenčín; Statická doprava ul. Inovecká 16-26, 28-38, 40-50, 52-62, parc.č.1585/1, 1866/1, k.ú. Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk