OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER – STOJISKO Č. 7- JIRÁSKOVA 8 - P.Č. 1627/3 K.Ú. TRENČÍN“

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.08.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Jirásková 8, p.č. 1627/3, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smreku obyčajného. Asanácia stromu je nutná z dôvodu zhoršenému zdravotnému stavu a kondície celej rastliny. V korune stromu bol zistený škodca hálkovec, ktorý môže napadnúť aj ďalšie stromy v jeho okolí. Smrek rastie v blízkosti spevnených plôch, ktoré ho obklopujú z každej strany, čo má za následok nedostatok priestoru a živín pre ďalší vývoj rastliny. Zároveň je strom v kolízii s plánovanú investičnou akciou mesta „ Polopodzemné kontajnery MČ Sever – stojisko č. 7 – Jiráskova 8- p.č. 1627/3, k.ú. Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk