OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„PARK PRE ÚSPECH – REVITALIZÁCIA ZELENE NA ZLATOVSKEJ ULICI“, UL. ZLATOVSKÁ, TRENČÍN

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.06.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Zlatovská, parc. č. 980/1, 979/1, 981, 44/1 k. ú. Zlatovce vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 4 ks ihličnatých stromov, z toho 1 ks Picea abies – Smrek obyčajný, 1 ks Thuja occidentalis – Tuja západná, 1 ks Pinus nigra – Borovica čierna, 1 ks Larix decidua – Smrekovec opadavý, 2 ks listnatých stromov, z toho 1ks Fraxinus excelsior – Jaseň štíhli, 1 ks Betula pendula – Breza previsnutá a kry s výmerov 14 m² Symphoricarpos albus – Imelovník bieli, 10,7 m² Philadelphus coronarius – Pajazmín vencoví, 9,8 m² Forsythia x intermedia - zlatovka prostredná, 7 m ² Cornus mas - Drieň obyčajný, 4 m ² Juniperus chinensis „Pfitzeriana glauca“ - Borievka čínska, 4 m² Sambucus nigra - Baza čierna, 2 m² Prunus laurocerasus - Vavrínovec lekársky, 2 m² Juniperus chinensis - Borievka čínska, 15 m² Juniperus sp. – Borievka. Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu, kondície a nízkej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk