OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – VÝCHODNÁ ULICA PRED BD Č.2237/28-29 A BD Č.2237/22-23

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Východná, parc.č.2237/2, 2237/457, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks pagaštan konský, 1 ks javorovec jaseňolistý, 2 ks borovica čierna. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta – Východná ul. pred byt. domom č. 2237/29, 2237/28“ a Nové parkovacie miesta – Východná ul. pred byt. Domom č. 2237/22, 2237/23“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk