OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „NOVÉ PARKOVACIE MIESTA UL. TURKOVEJ 4-20 - P.Č. 1531/231, 1531/219, 1531/318, 1531/234, 1531/353, K.Ú. TRENČÍN“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Turkovej 4-20, p.č. 1531/231, 1531/219, 1531/318, 1531/234, 1531/353, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks javor sp., 1 ks pagaštan konský, 1 ks breza previsnutá, kry o výmere 25 m2. Asanácia drevín je nutná z dôvodu výstavby nových parkovacích miest. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk