OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – SIBÍRSKA ULICA“

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.07.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Sibírska, C-KN parc.č.774/2, E-KN parc.č.1610/1, k. ú. Kubra vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 3 ks tuja západná, 1 ks smrek obyčajný, 3 ks breza bradavičnatá. Asanácia stromov a krov je nutná z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, kondície a zníženej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Zároveň sú uvedené dreviny v kolízii s plánovanou výstavbou parkovacích miest. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk