OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – MK KARPATSKÁ – CHODNÍK A CYKLOTRASA

Späť
Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.01.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Karpatská, parc.č.1689/14, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks jedľa obrovská, 4 ks slivka, 1 ks breza previsnutá a kry s výmerou 15,0 m2 sumach pálkový. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „MK Karpatská – chodník a cyklotrasa“ a zlý zdravotný stav drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 31.01.2018