OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – MILAN MAZANOVSKÝ, PAVLA KYRMEZERA 12, 914 41 NEMŠOVÁ

Späť
Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.2.2018 začalo na základe žiadosti Milana Mazanovského, Pavla Kyrmezera 12, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks orech, 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň a 1 ks strieborný smrek rastúcich parc.č.474/5, k.ú. Nemšová. Dôvodom na výrub drevín je úprava pozemku, stromy rastúce na uvedenej parcele ohrozujú priľahlé detské ihrisko suchými padajúcimi konármi. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk .