Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Martin Chlebana a manž.

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.6.2016 začalo na základe žiadosti p. Martina Chlebanu a manž. Lenky, Janka Palu 7/13, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jabloní, 1 ks jaseň, 1 ks slivka a 5m2 náletových drevín rastúcich na pozemku parc. č. 330/2 pozemku registra C KN, k.ú. Nemšová z dôvodu výstavby prístupovej komunikácie ku stavbe RD. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 23.6.2016