OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 601/26

Späť
OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 601/26 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 22.2.2017 začalo na základe žiadosti: Stredisko prevádzky objektov, Železničná 3, 911 27 Trenčín evidovanej pod číslom 364/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň, 1ks orech a 1 ks smrekovec opadavý rastúcich na pozemku parc. č. C KN 601/26 k.ú. Nemšová z dôvodu: korene stromov narúšajú kanalizačné potrubie, ktoré sa následne upcháva. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 22.2.2017