OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 3287

Späť
Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 24.3.2017 začalo na základe žiadosti Dalibora Janegu, Mládežnícka 9, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 665/2017, konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks dub letný (Quercus robur) rastúcej na pozemku parc.č. C KN 3287 k.ú. Nemšová z dôvodu: znečisťovania súkromného pozemku. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 24.3.2017