OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - k. ú. Ľuborča

Späť
OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemok registra C KN parcela č. 2124 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 18.1.2017 začalo na základe žiadosti Petra Dobeša evidovanej pod číslom 2190/16, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 67 ks jelší rastúcich na pozemku parc.č. C KN 2124 k.ú. Ľuborča, z dôvodu: vysýchania stromov, ktoré sú prerastené, polámané. V uvedených priestoroch majiteľ upraví pozemok pre vlastné potreby. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 18.1.2017