OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 2400 a 2402

Späť
OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 2400 a 2402 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 22.2.2017 začalo na základe žiadosti Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkového spoločenstva, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 374/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 28 ks vŕba, 5 ks dub, 11 ks osika, 5 ks čerešňa, 21 ks jelša, 2 ks jabloň, 8 ks hrab, 1 ks borovica, 1 ks jaseň, 4 ks klenič a 475 m2 krovín rastúcich na pozemku parc.č. C KN 2400 a 2402 k.ú. Ľuborča z dôvodu: obnovenia skládky vyťažených chorých stromov napadnutých kôrovcom. V uvedených priestoroch sa upraví pozemok pre potreby skládky vyťažených chorých stromov. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 22.2.2017