OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcela č. 1887

Späť
Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 27.2.2017 začalo na základe žiadosti Štefana Prnu, Dvorecká 5, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 449/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 4 ks slivka, 2 ks hloh, a 10 m2 krovín (hloh, šípka, malina) rastúcich na pozemku parc.č. C KN 1887 k.ú. Ľuborča ktorý je vo vlastníctve mesta Nemšová z dôvodu: výstavby prístupovej cesty na vlastné pozemky. V uvedených priestoroch sa upraví pozemok pre potreby vybudovania prístupovej cesty. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 7.3.2017