OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – Ján Smolka, Mierové námestie 3, 914 41 NEMŠOVÁ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.11.2019 začalo na základe žiadosti Mgr. Jána Smolku konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny 4ks briez rastúcich na pozemku parc.č.604/1 k.ú Nemšová. Dôvodom na výrub dreviny je narušovanie statiky budovy a upchávanie strešných zvodov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk