OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – JÁN GURÍN, JOZEFA HANKU 1106/8, 914 41 NEMŠOVÁ

Späť
Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.2.2018 začalo na základe žiadosti Jána Gurína, Jozefa Hanku 1106/8, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 7 ks jelší (Alnus glutinosa) rastúcich parc. č. 2119, k. ú. Ľuborča. Dôvodom na výrub drevín je výsadba ovocných stromov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk