OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – ING. ANDREJ BULEJKO, ĽUBORČIANSKA 1427/52, 914 41 NEMŠOVÁ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.12.2017 začalo na základe žiadosti Ing. Andreja Bulejku, Ľuborčianska 1427/52, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks borovice rastúcich parc.č. 146/1, k.ú. Ľuborča. Dôvodom na výrub drevín je ohrozenie majetku vlastníkov pozemku. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 4.1.2018