OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CKN P.Č. 4719/5, 4581 K.Ú. TRENČIANSKA TEPLÁ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.11.2019 začalo na základe žiadosti obce Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele CKN. p.č. 4719/5 k.ú. Trenčianska Teplá z dôvodu výstavby prístupovej cesty k novej výstavbe RD - 6 ks slivka a na parcele CKN 4581 k.ú. Trenčianska Teplá – cintorín - 1 ks tuja a 1 ks lieska. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 14.11.2019