OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CHODNÍK TRENČÍN – NOZDRKOVCE – II.ETAPA

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.01.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Nozdrkovce – popri ceste III/1897, parc.č.1130/138, 1130/141 k.ú. Trenčianske Biskupice – výrub 1 ks lipa malolistá a 10 ks náletové dreviny (javor jaseňolistý a orech kráľovský). Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Chodník Trenčín – Nozdrkovce – II. etapa“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk