OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CHODNÍK HANZLÍKOVSKÁ

Späť
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Hanzlíkovská, parc.č.722/1, k.ú. Hanzlíková – výrub 1 ks listnatý viackmenný strom. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Chodník Hanzlíkovská“ a nízka sadovnícka a estetická hodnota dreviny, nakoľko strom rastie v oplotení, opakovane bol orezávaný, čím došlo k narušenie jeho prirodzeného habitusu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk