OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – AUGUSTÍN CHUDO, KUKUČÍNOVA 1046/8, 914 41 NEMŠOVÁ

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.12.2017 začalo na základe žiadosti Augustína Chudu, Kukučínova 1046/8 konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks vrba, 20 ks osika, 15 ks jelša a 25 m2 krovitých porastov hlohu rastúcich parc.č.2038, k.ú. Ľuborča . Dôvodom na výrub drevín je realizácia zatrávnenia uvedenej parcely a vysadenia ovocného sadu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk

 

Opravujeme, číslo parcely na ktorej rastú dreviny je 1309. Uvedené číslo 2038 je LV.