OZNÁMENIE o začatí konania - Ján Krajča - rodinný dom

Späť
Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 10.03.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením:,, RODINNÝ DOM“, na ktorú bolo vydané dodatočné povolenie stavby Mestom Nemšová dňa 09.08.2017 pod číslom OV/66/2017/MIN-787.