Oznámenie o začatí kolaudačného konania - trvalé užívanie časti líniovej stavby - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" stavebníka RVSVV,s.r.o.

Späť