OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania - DASKO, s.r.o.-komunikácie a parkoviská

Späť
Navrhovateľ DASKO s.r.o., Ul. Zábavská 48/9, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 327 891 požiadal dňa 09.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,, SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 02 KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ v obci Nemšová.