OZNÁMENIE o pokračovaní územného konania - D. Štefánek a manž.

Späť
Navrhovatelia Dominik Štefánek a manž. Kristína Štefánková stavebnému úradu predložil nové doklady k vydaniu územného rozhodnutia spočívajúce v zmene umiestnenia prístupovej komunikácie a prípojok inžinierskych sietí.