OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania o DPS-Altánok s krbom a dreváreň

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad o z n a m u j e pokračovanie stavebného konania o dodatočnom povolení stavby v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 a § 33 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správneho poriadku) účastníkom konania a dotknutým orgánom vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu:„ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“,