OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania o DPS a upustenie od ústneho konania - oplotenie a žumpa

Späť
O Z N Á M E N I E o pokračovaní stavebného konania o dodatočnom povolení stavieb a upustenie od ústneho konania. Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“a o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ŽUMPA“.