OZNÁMENIE o pokračované stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a možnosti nahliadnutia do podkladov konania pred vydaním rozhodnutia

Späť
Mesto Nemšová oznamuje pokračovanie stavebného konania o dodatočnom povolení stavby v súlade so stanovením § 29 ods. 4 a § 33 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správneho poriadku) účastníkom konania a dotknutým orgánom vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN,stavebníka Lukáša Rýgera.