Oznam - Západoslovenská distribučná, a.s.

Späť
Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení upozorňuje občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metrov od zeme a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m je potrebné ich orezanie, alebo zrezanie z vašej strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii a zodpovednosti vlastníka. Ak lehota do7.1.2019 uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.