OZÁMENIE o začatí stavebného konania - Trenčiansky samosprávny kraj - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín

Späť
Stavebník Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 v zastúpení Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava IČO: 31 396 828 požiadal dňa 22.04.2013 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu pod názvom: ,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“.