Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia

Späť
Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia vydaného Mestom Nemšová pod číslom: OV/666/2016/PR - 1908/16/3 dňa 19.9.2016, právoplatné dňom 30.10.2016 líniovej stavby: ,,Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“ pre navrhovateľa Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v zastúpení Ing. Igorom Ševčíkom,konateľom spoločnosti ARGUS-DS s. r. o. , Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín.