OBOZNÁMENIE sa s námietkami účastníkov konania - sídlo firmy Dasko, s.r.o.

Späť
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad o z n a m u j e,účastníkom konania o dodatočnom povolení zmeny stavby „ ,, SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL.“, časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE“ že v predmetnom konaní podali námietky účastníci konania.