OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku

Späť
Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na : „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“