NÁVRN- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. ... /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová

Späť
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová - ÚPN mesta Nemšová.