Návrh VZN - školské poplatky

Späť
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a internete mesta Nemšová 18.10.2016 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 2.11.2016