Návrh VZN o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová

Späť