Návrh VZN o zmene niektorých školských poplatkov

Späť
Návrh VZN o doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 11/2011, VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole.