Návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

Späť